Vykdomos programos

MOKYKLOS VEIKLOS GAIRĖS

2024 metų veiklos prioritetinės sritys – ugdymo personalizavimas, diferencijavimas, mokomųjų dalykų ugdymo turinio integralumas, ugdant mokinių kompetencijas, mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tobulinimas.
Tikslas – puoselėti bendruomenės savitarpio pagalbos ir bendradarbiavimo kultūrą, prisiimant atsakomybę už kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimų ir asmeninės pažangos augimą, sveikatai palankioje aplinkoje. 
Metiniai uždaviniai:

1 uždavinys – ugdyti mokinių kompetencijas, siekiant kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimų ir asmeninės pažangos.

2 uždavinys – tobulinti skirtingų poreikių (tame tarpe gabių ir didelį mokymosi potencialą turinčių) mokinių įsitraukimą į ugdymosi procesą ir mokyklos gyvenimą

3 uždavinys skatinti bendruomenės narių bendradarbiavimą ir darbuotojų kolegialų mokymąsi, formuojant teigiamą nuostatą į įtraukųjį ugdymą.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO LAIKOTARPIAI:

I pusmetis: 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 19 d.
II pusmetis: 2024 m. sausio 22 d. – birželio 7 d.

2023-2024 M.M. MOKINIŲ ATOSTOGOS:

Rudens atostogos spalio 30d. – lapkričio 3d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos gruodžio 27 d. –  sausio 5 d.
Žiemos atostogos vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos balandžio 2 d. – balandžio 5 d.
Vasaros atostogos birželio 10 d. – rugpjūčio 31 

FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS:

Pradinio ugdymo bendrojo lavinimo programa. Tvarkaraštis

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS:

Popamokiniu metu mokiniai renkasi jų pomėgius bei gebėjimus atitinkančius saviraiškos būrelius. Jų mokykloje yra 21. Tvarkaraštis 
Veikia pailgintos dienos grupės. Naują jų tvarką žiūrėti paslaugose.

Pamokų / atostogų laikas

 

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį