Vykdomos programos

MOKYKLOS VEIKLOS GAIRĖS

PRIORITETAS: Individuali kiekvieno mokinio pažanga.
METINĖS VEIKLOS TIKSLAS: Mokinių pasiekimų gerėjimas, skatinant pokyčius mokyklos veikloje.
METINIAI UŽDAVINIAI:
   1. Mokyklos bendruomenės nariams užtikrinti palankias sąlygas veiksmingam ugdymo proceso organizavimui.
   2. Tobulinti mokytojų profesinius gebėjimus mokinių ugdymo metodų, IKT taikymo, socialinio emocinio ugdymo bei                                    individualizuoto ir diferencijuoto ugdymo srityje.
   3. Tenkinti mokinių individualius ugdymo(si) poreikius, gerinant ugdymosi įvairovę ir kuriant šiuolaikines inovatyvias ugdymo(si)                erdves ir aplinkas.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO LAIKOTARPIAI:

I PUSMETIS 2020-09-01/2021-01-22
II PUSMETIS 2021-01-25/2021-06-09

2020-2021 M.M. MOKINIŲ ATOSTOGOS:

Rudens – 2020-10-26–2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) – 2020-12-23–2021-01-05
Žiemos – 2021-02-15–2021-02-19
Pavasario (Velykų) – 2021-04-06–2021-04-09

UGDYMO DIENOS:

Fizinio aktyvumo diena – 2020-09-09
Bendruomenės diena – 2020-11-27
Verslumo diena – 2021-03-05
Teatro diena – 2021-04-01
Mokslo metų baigimo šventė „Tegul skrenda aitvarai“ – 2021-06-09
P.S. Kitas 3 dienas klasės vadovai nusimato savo nuožiūra

FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS:

Pradinio ugdymo bendrojo lavinimo programa. Tvarkaraštis

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS:

Popamokiniu metu mokiniai renkasi jų pomėgius bei gebėjimus atitinkančius saviraiškos būrelius. Jų mokykloje yra 23. Tvarkaraštis 
Veikia pailgintos dienos grupės. Naują jų tvarką žiūrėti paslaugose.

Pamokų laikas

 1 pamoka 8:00 – 8:45
 2 pamoka 8:55 – 9:40
 3 pamoka 9:50 – 10:35
 4 pamoka 11:05 – 11:50
 5 pamoka 12:15 – 13:00
 6 pamoka 13:20 – 14:05

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį