Vykdomos programos

MOKYKLOS VEIKLOS GAIRĖS

Mokyklos 2022 metų veiklos prioritetas – mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams teikimo gerinimas, taikant mokinio pažangos matavimo sistemą
Metinės veiklos tikslai:
1.Teikti veiksmingą švietimo pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, kiekvienam sudarant galimybes siekti asmeninės pažangos.
  1. Gilinti pedagogų profesines IKT raštingumo žinias, naudojant skaitmeninį ugdymo turinį.
Metiniai uždaviniai:
  1. Sėkmingo ugdymo proceso organizavimo užtikrinimas.
  2. Pedagoginės, psichologinės, pedagoginės specialiosios, socialinės pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams stiprinimas, pedagogams įvaldant nuoseklią individualizavimo-diferencijavimo sistemą ir skiriant atitinkamą dėmesį išskirtinių gebėjimų mokiniams.
  3. Pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), kolegialus tarpusavio bendradarbiavimas ir gerosios patirties sklaida.
  4. Saugios ir modernios aplinkos, skatinančios mokymosi motyvaciją, kūrimas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO LAIKOTARPIAI:

I pusmetis: 2021-09-01 – 2022-01-21
II pusmetis: 2022-01-24 – 2022-06-13

2020-2021 M.M. MOKINIŲ ATOSTOGOS:

Rudens atostogos
2021-11-03 – 2021-11-09
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2021-12-27 – 2022-01-07
Žiemos atostogos
2022-02-14 – 2022-02-18
Pavasario (Velykų) atostogos
2022-04-19 – 2022-04-22
Vasaros atostogos
2022-06-14 – 2022-08-31

UGDYMO DIENOS:

“Sveikas, Rugsėji!” – 2021-09-01
Išvykų, edukacijų diena – 2021-09-09
Bendruomenės diena “Kalėdų stebuklo belaukiant” – 2021-11-26
Teatro diena – 2022-06-13
Mokslo metų užbaigimo šventė “Lik sveika, mokykla” – 2022-06-10
Dar 3 dienos organizuojamos pagal individualų klasės poreikį, klasės vadovo nuožiūra

FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS:

Pradinio ugdymo bendrojo lavinimo programa. Tvarkaraštis

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS:

Popamokiniu metu mokiniai renkasi jų pomėgius bei gebėjimus atitinkančius saviraiškos būrelius. Jų mokykloje yra 23. Tvarkaraštis 
Veikia pailgintos dienos grupės. Naują jų tvarką žiūrėti paslaugose.

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį