Vykdomos programos

MOKYKLOS VEIKLOS GAIRĖS

Mokyklos 2022 metų veiklos prioritetas – mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams teikimo gerinimas, taikant mokinio pažangos matavimo sistemą
Metinės veiklos tikslai:
 1.Teikti veiksmingą švietimo pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, kiekvienam sudarant galimybes siekti asmeninės pažangos.
  1. Gilinti pedagogų profesines IKT raštingumo žinias, naudojant skaitmeninį ugdymo turinį.
Metiniai uždaviniai:
  1. Sėkmingo ugdymo proceso organizavimo užtikrinimas.
  2. Pedagoginės, psichologinės, pedagoginės specialiosios, socialinės pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams stiprinimas, pedagogams įvaldant nuoseklią individualizavimo-diferencijavimo sistemą ir skiriant atitinkamą dėmesį išskirtinių gebėjimų mokiniams.
  3. Pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), kolegialus tarpusavio bendradarbiavimas ir gerosios patirties sklaida.
  4. Saugios ir modernios aplinkos, skatinančios mokymosi motyvaciją, kūrimas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO LAIKOTARPIAI:

I pusmetis: 2022-09-01 – 2023-01-20
II pusmetis: 2023-01-23 – 2023-06-08

2020-2021 M.M. MOKINIŲ ATOSTOGOS:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
Vasaros atostogos 2023 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 

UGDYMO DIENOS:

„Sveika, mokykla“. 2022-09-01
Sporto ir sveikatingumo diena. 2022-09-08
Kalėdų stebuklo belaukiant. 2022-11-25
Mokyklos bendruomenės diena. 2023-03-31
Mokslo metų užbaigimo diena „Tegul skrenda aitvarai“ 2023-06-08
Klasės vadovų –  4 dienos

FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS:

Pradinio ugdymo bendrojo lavinimo programa. Tvarkaraštis

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS:

Popamokiniu metu mokiniai renkasi jų pomėgius bei gebėjimus atitinkančius saviraiškos būrelius. Jų mokykloje yra 23. Tvarkaraštis 
Veikia pailgintos dienos grupės. Naują jų tvarką žiūrėti paslaugose.

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį