Vykdomos programos

MOKYKLOS VEIKLOS GAIRĖS

2023 metų veiklos prioritetas – ugdymo kokybės skirtingų gebėjimų mokiniams užtikrinimas, plėtojant pedagogų lyderystę ir tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą.
Tikslas – ugdyti skirtingų poreikių mokinių dalykines ir asmenines kompetencijas, įtraukioje, pedagogų lyderyste ir tėvų bendradarbiavimu grįstoje, sveikatą stiprinančioje aplinkoje.
Metiniai uždaviniai:
  1. Skatinti kiekvieno mokinio pažangą, sistemingai analizuojant pasiekimus ir atsižvelgiant į individualias vaiko galias.
  2. Stiprinti skirtingų poreikių (tame tarpe gabių ir didelį mokymosi potencialą turinčių) mokinių įsitraukimą į ugdymosi procesą ir mokyklos gyvenimą.
  3. Telkti bendruomenę nuolatiniam mokymuisi ir lyderystei bei skatinti pedagogus bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir mokinių tėvais.
  4. Kurti saugią, modernią, sveikatai palankią ugdymo(si) aplinką.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO LAIKOTARPIAI:

I pusmetis: 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 19 d.
II pusmetis: 2024 m. sausio 22 d. – birželio 7 d.

2023-2024 M.M. MOKINIŲ ATOSTOGOS:

Rudens atostogos spalio 30d. – lapkričio 3d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos gruodžio 27 d. –  sausio 5 d.
Žiemos atostogos vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos balandžio 2 d. – balandžio 5 d.
Vasaros atostogos birželio 10 d. – rugpjūčio 31 

FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS:

Pradinio ugdymo bendrojo lavinimo programa. Tvarkaraštis

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS:

Popamokiniu metu mokiniai renkasi jų pomėgius bei gebėjimus atitinkančius saviraiškos būrelius. Jų mokykloje yra 21. Tvarkaraštis 
Veikia pailgintos dienos grupės. Naują jų tvarką žiūrėti paslaugose.

Pamokų / atostogų laikas

 

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį