Vykdomos programos

MOKYKLOS VEIKLOS GAIRĖS

2023 metų veiklos prioritetas – ugdymo kokybės skirtingų gebėjimų mokiniams užtikrinimas, plėtojant pedagogų lyderystę ir tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą.
Tikslas – ugdyti skirtingų poreikių mokinių dalykines ir asmenines kompetencijas, įtraukioje, pedagogų lyderyste ir tėvų bendradarbiavimu grįstoje, sveikatą stiprinančioje aplinkoje.
Metiniai uždaviniai:
  1. Skatinti kiekvieno mokinio pažangą, sistemingai analizuojant pasiekimus ir atsižvelgiant į individualias vaiko galias.
  2. Stiprinti skirtingų poreikių (tame tarpe gabių ir didelį mokymosi potencialą turinčių) mokinių įsitraukimą į ugdymosi procesą ir mokyklos gyvenimą.
  3. Telkti bendruomenę nuolatiniam mokymuisi ir lyderystei bei skatinti pedagogus bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir mokinių tėvais.
  4. Kurti saugią, modernią, sveikatai palankią ugdymo(si) aplinką.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO LAIKOTARPIAI:

I pusmetis: 2022-09-01 – 2023-01-20
II pusmetis: 2023-01-23 – 2023-06-08

2020-2021 M.M. MOKINIŲ ATOSTOGOS:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
Vasaros atostogos 2023 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 

UGDYMO DIENOS:

„Sveika, mokykla“. 2022-09-01
Sporto ir sveikatingumo diena. 2022-09-08
Kalėdų stebuklo belaukiant. 2022-11-25
Mokyklos bendruomenės diena. 2023-03-31
Mokslo metų užbaigimo diena „Tegul skrenda aitvarai“ 2023-06-08
Klasės vadovų –  4 dienos

FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS:

Pradinio ugdymo bendrojo lavinimo programa. Tvarkaraštis

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS:

Popamokiniu metu mokiniai renkasi jų pomėgius bei gebėjimus atitinkančius saviraiškos būrelius. Jų mokykloje yra 23. Tvarkaraštis 
Veikia pailgintos dienos grupės. Naują jų tvarką žiūrėti paslaugose.

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį