Vykdomos programos

MOKYKLOS VEIKLOS GAIRĖS

Mokyklos 2021 metų prioritetas – pozityvios emocinės ir bendruomeninės aplinkos kūrimo ir palaikymo strategija.
Metinės veiklos tikslai:
  1. Teikti personalizuotą mokymosi pagalbą skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams.
  2. Stiprinti bendruomenės narių lyderystės gebėjimus.
Metiniai uždaviniai:
  1. Organizuoti ugdymo procesą bei dokumentų rengimą ir atnaujinimą.
  2. Nuoseklios ir sąmoningos individualizavimo ir diferencijavimo pamokoje sistemos kūrimas.
  3. Teikti pedagoginę, specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams, tėvams.
  4. Gerinti mokinių ugdymosi sąlygas, tęsiant mokyklos erdvių modernizavimą.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO LAIKOTARPIAI:

I pusmetis: 2021-09-01 – 2022-01-21
II pusmetis: 2022-01-24 – 2022-06-08

2020-2021 M.M. MOKINIŲ ATOSTOGOS:

Rudens atostogos
2021-11-03 – 2021-11-09
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2021-12-27 – 2022-01-07
Žiemos atostogos
2022-02-14 – 2022-02-18
Pavasario (Velykų) atostogos
2022-04-19 – 2022-04-22
Vasaros atostogos
2022-06-13 – 2022-08-31

UGDYMO DIENOS:

“Sveikas, Rugsėji!” – 2021-09-01
Išvykų, edukacijų diena – 2021-09-09
Bendruomenės diena “Kalėdų stebuklo belaukiant” – 2021-11-26
Teatro diena – 2022-01-21
Mokslo metų užbaigimo šventė “Lik sveika, mokykla” – 2022-06-08
Dar 3 dienos organizuojamos pagal individualų klasės poreikį, klasės vadovo nuožiūra

FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS:

Pradinio ugdymo bendrojo lavinimo programa. Tvarkaraštis

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS:

Popamokiniu metu mokiniai renkasi jų pomėgius bei gebėjimus atitinkančius saviraiškos būrelius. Jų mokykloje yra 23. Tvarkaraštis 
Veikia pailgintos dienos grupės. Naują jų tvarką žiūrėti paslaugose.

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį