Savivalda

Pradinėje mokykloje veikia šios savivaldos institucijos:

Pirmininkė – Dalia Ruškienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Sekretorė –  Daiva Tiškuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Nariai:                             
Daiva Stančienė, direktoriaus pavaduotoja;
Virginija Jonavičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Lina Surblienė, budėtoja;
Martyna Lukienė, raštinės administratorė;
Tėvai
Sandra Katkauskienė,
Monika Kazenkova,
Pirmininkė – Danguolė Plaščinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:         
Gitana Pušinskienė, II klasių metodinės grupės pirmininkė;
Virgilija Bambalienė, III klasių metodinės grupės pirmininkė;
Dalia Ruškienė, IV klasių metodinės grupės pirmininkė;
Daiva Lukauskienė, I klasių metodinės grupės pirmininkė;
Žaneta Markūnienė, anglų kalbos metodinės grupės pirmininkė;
Daiva Tiškuvienė, meno ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;
Lina Kavaliauskaitė, pailgintos dienos auklėtojų metodinės grupės pirmininkė
Gražina Domarkienė, pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė
 
Nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros bei švietimo pagalbą teikiantys specialistai,  bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
Mokytojų  tarybai  vadovauja  Mokyklos  direktorius.  Pirmajame  tarybos  posėdyje  atviru balsavimu  išrenkamas sekretorius.
Pirmininkė – direktorė
Sekretorė –  Gitana Pušinskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Nariai –          visi pedagogai
Mokytojų taryba:
* svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo  turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
* teikia siūlymus dėl Mokyklos metinės veiklos programos, ugdymo plano įgyvendinimo,  mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
* sprendžia mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio,  mitybos, saugos klausimus;
* deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus  psichologus) atestacijos komisiją;
* priima  nutarimus  kitais,  teisės  aktų  nustatytais  ar  Mokyklos  direktoriaus teikiamais,  klausimais.
Tėvų tarybą sudaro klasių tėvų aktyvų deleguoti atstovai (po vieną iš kiekvienos). Tėvų tarybos atstovė Rūta Matulienė. Ji renkama dvejiems metams. Susirinkimai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus. Tėvų tarybos pirmininkas ir sekretorius atviru balsavimu išrenkami pirmajame posėdyje.
Tėvų taryba:
*teikia  siūlymus ugdymo proceso organizavimo  ir kitais  ugdymo kokybės  gerinimo klausimais;
*analizuoja Mokyklos lėšų panaudojimo tikslingumą;
*deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą;
*nagrinėja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;
*dalyvauja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) diskusijose, Mokyklos renginiuose;
*svarsto Mokyklos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.
Mokykloje veikia klasių tėvų komitetai. Klasės tėvų komitetą sudaro 3–5 nariai vieneriems metams išrinkti mokslo metų pradžioje klasės tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) susirinkimo dauguma. Klasės tėvų komitetas mokslo metų pabaigoje atsiskaito juos rinkusiam klasės tėvų (kitų vaiko teisėtų atstovų) susirinkimui.
Klasės tėvų komitetas:
*aptaria su klasės mokytoju vaikų lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo ir kitus ugdymo(si) klausimus;
*padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą;
*deleguoja atstovus į tėvų tarybą;
*inicijuoja paramos Mokyklai teikimą;
*teikia siūlymus Mokyklos tarybai ir direktoriui.

 

Seniūnų taryba sudaro 23 seniūnai.
Jie renkami kiekvienoje I-IV klasėje balsavimo būdu.
Seniūnai:
-atstovauja savo klasę įvairiuose susitikimuose su administracija,
-sprendžia įvairius mokyklos veiklos klausimus,
-teikia pasiūlymus, pageidavimus, sudarant mokyklos veiklos planą,
-rodo įvairias iniciatyvas,
-dalyvauja mokyklos seniūnų susirinkimuose.
Pirmininkė – Gitana Pušinskienė
Nariai:
Daiva Lukauskienė

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį