Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė Gražina Domarkienė. Galite skambinti telefonu  861923557 ar rašyti laišką per www.tamo.lt.
Savaitės diena
Konsultacijų laikas
Pirmadienis
8.00 – 14.00
Antradienis
8.00 – 14.00
Trečiadienis
8.00 – 14.00
Ketvirtadienis
8.00 – 14.00
Penktadienis
8.00 – 12.00
Socialinio pedagogo veiklos tikslas – pastebėti, vertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo užtikrinimu. Skatinti vaiko asmenybės raišką, ugdyti emocinį intelektą, pozityvią socializaciją.
 
Kada kreiptis į socialinį pedagogą?
 • jei vaikas turi elgesio, mokymosi, lankomumo problemų;
 • jei norite informuoti apie įvykį, konfliktinę situaciją;
 • jei vaikas turi bendravimo su bendraamžiais (jaučiasi vienišas, sunkiai randa draugų, patiria patyčias arba šaiposi iš kitų) ar mokytojais sunkumų;
 • jeigu susiduriate su sudėtingomis problemomis ugdant ar auklėjant vaiką.
SOCIALINĖS PEDAGOGĖS PAGALBA
 
Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:
 1. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 2. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 3. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 5. Vykdo mokinių teisės pažeidimų prevenciją, informuoja suinteresuotas institucijas apie mokyklą nelankančius mokinius ir įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones;
 6. Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 7. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija, ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;
 8. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 9. Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą;
 10. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės ir kitų mokyklos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
 11. Pagal priskirtą kompetenciją atlieka kitas mokyklos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį