Aktualijos

Įstaigos metodinė diena

Lapkričio 23 d. mokykla su socialiniais partneriais organizavo metodinę dieną „Įtraukus skirtingų poreikių mokinių ugdymas ir jų mokymosi motyvacijos ugdymas“, skirtą praktinių patirčių sklaidai, ugdant skirtingų poreikių mokinius įstaigoje. Pedagogai iš „Gilijos“ pradinės (vyresnioji specialioji pedagogė Rūta ir pradinio ugdymo mokytoja Sandra ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktis”, muzikos mokytoja metodininkė Daiva ,,Ugdomosios muzikos terapijos metodai, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais“),  Tauralaukio  progimnazijos (pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Sandra „Gabios, kūrybingos asmenybės ugdymas projektinėje veikloje”, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Raimonda „LearnLab programinės aplinkos įrankiai – mokymo(si) proceso prognozavimo, personalizavimo, pritaikymo ir informacijos vizualizavimo galimybės”, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Toma ,,Classdojo programėlės panaudojimas pamokoje”) ir Kauno Aleksandro Stulginsko (mokyklos direktorė Asta „Atvirosios klasės: pagalba ir galimybės”) mokyklos pristatė savo gerąsias patirtis, aplinkas ir taikomas metodines bei IKT priemones, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius (tame tarpe ir gabius). Klausytojo teisėmis dalyvavo pedagogai iš Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos.

Pamokų / atostogų laikas

 

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį